Miljöinventering & analys

Luft- & Materialprovtagningar

Vi tillämpar olika typer av luft- & materialprovtagningar och har nära samarbete med erkända laboratorium för respektive provtagningsstrategi. I ett initialt skede formar en provtagningsstrategi, där val av provtagning avvägs mot er frågeställning med tillhörande objekt (byggnad).

Nedan återges ett sammandrag som beskriver dem provtagningar, vilka vi erbjuder privatpersoner & företag som i sin tur berör byggnad- och/eller inomhusmiljön. Kontakta oss i tidigt skede för upprättande av en korrekt provtagningsstrategi med erforderligt antal provtagningar och provtagningstyp.

Radonmätning

Vi utför lång- & korttidsmätningar enligt strålsäkerhetsmyndighetens metodbeskrivning.

Fuktmätning

Vi utför fuktmätningar i olika typer av byggnadsmaterial och tillhandahåller en bred arsenal av olika typer av fuktmätningsinstrument.

Termografisk provtagning enligt Socialstyrelsens metodbeskrivning

Vi utför provtagningar i samband med uppkomna olägenheter i inomhusmiljön som berör upplevd termisk komfort. Vi dokumenterar nedanstående faktorer och kartlägger dess inverkan på komforten samt sammanställer ett PMV-värde.

 • Luft-, operativ- & strålningstemperaturer med omgivningsinverkan.
 • Lufthastigheter med omgivningsinverkan.
 • Relativ fuktighet med omgivningsinverkan.

Asbestprovtagning

Vi tar material- & luftprov där förekomst av asbest föreligger.

Provtagning av PAH:er (Polycykliska aromatiska kolväten)

PAH:er, är en grupp av flera hundra enskilda kemiska ämnen. Många PAH-föreningar är cancerframkallande eller kan orsaka skador på arvsmassan.

PAH bildas oavsiktligt vid förbränning och i industriprocesser.

Här redovisas PAH1-4, det vill säga summan av de fyra ämnena som anses mest hälsofarliga:

 • Bens(a)pyren
 • Bens(b)fluoranten
 • Bens(k)fluoranten
 • Indeno(1,2,3-cd)pyren

Mikrobiell provtagning

Vi erbjuder material- & luftburen provtagning vid konstaterad förekomst av mikrobiell påväxt eller i samband med befarad förekomst. Med mikrobiell påväxt avses mögel, bakterier och/eller röta.

Utifrån ovanstående utformar vi en provtagningsstrategi i fält vilka besvarar nedanstående frågeställningar:

 • När startade/uppkom den mikrobiella aktiviteten?
 • Hur stor är skadeomfattningen?
 • Vilken art förekommer i byggnaden?
 • Förekommer äkta hussvamp?

Kemisk provtagning

Vi erbjuder material- & luftburen provtagning vid konstaterad förekomst av kemiska föroreningar eller i samband med befarad förekomst. Med kemisk förorening avses exempelvis träskyddskemikalier, förtvålat lim etc..

Nyckelord: fuktskada, mögel, rötskada, dålig inomhusmiljö, missfärgningar, åtgärdsplan, skadeomfattning, villabyggnad, lägenhet, förskolor, kontor, flerbostadshus

Bristfällig inomhusmiljö?

Anpassad utredning med vägledning!

Kontakta oss direkt så kartlägger vi skadeomfattningen, definierar skadeorsaken samt föreslår åtgärdsförslag.

Förebyggande inventeringar

Med avseende på inomhusmiljön

Genom våra riskanalyser och åtgärdsförslag som styrs efter den initiala inventering, kan vi begränsa eller eliminera risk eller uppkomst till ett inomhusmiljöproblem.

Utredning & besiktning

Allt inom samma bolag

Vi har den kunskap och verktyg för att utföra besiktningar men även fördjupade utredningar ur konstruktion- & miljösynpunkt.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se