Miljö

Vi utför miljöinventeringar, miljöutredningar och konsulterande tjänster inom miljösamordning som återfinns i olika byggnadsskeden. Vi arbetar utifrån ett hälsoperspektiv med människan i centrum & anpassar metodval efter respektive skeden, se nedan.
 • Material- & luftprovtagningar med analys avseende nedanstående parametrar:

  Mikrobiella organismer (mögel, röta, hussvamp, bakterier etc. – Kemiska luftanalyser (VOC, MVOC & PAH) – Asbest


 • Kontroll av radonhalter i inomhusmiljön enligt metodbeskrivning från Strålsäkerhetsmyndigheten
 • Kontrollplan för rivning med bedömning för hantering av farligt avfall.

  Byggvarubedömningar, BASTA, SUNDA hus etc.

Studier visar att vi tillbringar 85-90 % av vår tid inomhus, därav följer att en sund inomhusmiljö är nödvändigt för vår hälsa. Flera faktorer påverkar huruvida en enskild brukare / individ upplever kvalitén på inomhusmiljön.  Exempel på faktorer som vi kontrollerar är:

 • Luftkvalitén
 • Ventilationssystem 
 • Ingående byggnadsmaterial 

Vi utför inomhusmiljöutredningar enligt SWESAIQ modellen samt enligt Socialstyrelsens metodbeskrivningar, vilka ställer särskilda krav på vårt genomförande.

Utöver den kartläggning som ingår i utredningen, är vi behjälpliga med att upprätta åtgärdsplaner.

Med miljösamordning kartläggs den totala miljöbelastningen för ert projekt / objekt. Syftet med denna samordning är att minska miljöbelastningen, vilket ger synergieffekter för brukarnas välbefinnande samt projektet- / objektets finansiering.

Ofta innefattar miljöfrågorna:

 • Energianvändningen
 • Termiskt inomhusklimat
 • Inomhusmiljö
 • Ingående produkter- & material

Vi hjälper er att ställa rätt miljökrav och styra dessa.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se