Produktionsskedet

Lufttäthetsansvarig produktion

Som lufttäthetsansvariga ser vi en tydlig fördel för respektive projekt, att i tidigt skede av byggprocessen närvara. Detta för att öka medvetenheten om lufttätheten på byggarbetsplatsen och säkerställa att rätt kvalitet uppnås.

Vi hjälper entreprenörer / byggherrar att ställa rätt krav på funktionen som avser byggnadsskalets lufttäthet och tekniska utformning. Samt hur lufttätheten ska följas upp under byggprocessen.

Via rådgivning & konsultation samt med upprättande av beredskapslistor för kritiska arbetsmoment som berör byggnadens lufttäthet. Formar vi en lufttäthetsplan som verkar i enlighet med produktionstidplanen men med mer fokus på lufttätningsarbeten.

Nyckelord: lufttäthetskrav, energibalansberäkning, luftläckage, byggnadsmaterial, U-värde

Täthetsprovtagning

Vi utför täthetsprovtagningar i enlighet med Bygga L och Standarden SS-EN ISO 9972_2015.

Vid provtagningstillfället samt i digital lufttäthetsdokumentation erhålls:

 • Storheten på det flöde som är att betrakta som förluster, vilka påverkar inomhusmiljön och energianvändningen
 • Läckageplatsernas position på ritning.
 • Underlag för risk av kondens / fuktskador i byggnadsdelar.
 • En åtgärdsplan upprättad efter projektets förutsättningar.

Nyckelord: Omslutande area, lufttäthetskrav, ånggenomgångsmostånd, U-värde, luftläckage, energianvändning, åtgärdsplan.

Termografering

Vi är certifierade termograförer enligt SS EN 9712 & 13187 och utför mark- & flygburna inspektioner med värmekameror. Vi arbetar operativt med valet av utrustningen med hänsyn tagen till objektets förutsättningar som ingår i termograferingen.

Vi kan som termograförer identifiera:

 • Bristfällig isolering och termiska bryggor
 • Fukt & vattenskador
 • Läckage & Otätheter i tak/fasad/konstruktionsdelar
 • Driftförhållanden med avseende på uppvärmningssystem, tappvarmvatten och ventilationssystem med värmeåtervinning.

Nyckelord: Flyg- & markburen termografering, uppvärmningssystem, luftläckage, isoleringsförmåga, U-värden, Fukt- & vattenskador, driftkostnader, beröringsfri inspektionsmetod.

 

 

Flera fördelar med lufttäthet

Mark- & flygburen analys

Att förhålla sig till lufttätheten ger följande fördelar

 • Minskad energianvändning
 • Minskad risk för fuktskador
 • Minskad risk att föroreningar sprids till inomhusmiljön
 • Bättre termisk komfort (stabil värmefördelning)
 • Ökad brandsäkerhet
 • Minskad ljudspridning

Ta del av ett av våra referensuppdrag nedan, som belyser en metod vi tillämpar för att snabbt lokalisera läckage som påverkar energiförbrukningen.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se