Fastighet

Överlåtelsebesiktning

Vi utför överlåtelsebesiktningar enligt Jordabalken & Köplagen. Vi är som besiktningsmän anslutna till SBR (Sveriges Byggnadsingenjörers Riksförbund) och ingår i deras expertgrupp för överlåtelsebesiktningar

Vi anpassar lämplig omfattning för överlåtelsebesiktningen med avseende på objektets förutsättningar och kundens behov.

HÄR framgår era skyldigheter som ingående parter i samband med en fastighetstransaktion och hur Diagona AB underlättar ert ställningstagande!

Vårt mål är att ge parterna en ökad trygghet genom en grundläggande och informativ rapportstruktur för beslutsunderlag. Efter behov utökar vi besiktningens omfattning med olika typer av mätningar/provningar/analyser. Se vägledning till besiktningstyp till höger.

Nyckelord: Certifierade besiktningsmän, fuktmätning, flödeskontroll, termografisk / radiometrisk analys, trygghet, anpassad & grundläggande rapportstruktur

Statusbesiktning med underhållsplanering

Vi utför tekniska statusbesiktningar för befintliga fastighetsbestånd för att redovisa dess ingående status med avseende på bygg, el, VVS, vent etc. Med underlag från besiktningen formar vi eller uppdaterar er underhållsplan.

Genom att koordinera dessa besiktningar med övriga tjänsteutbud & partnerskap, kan vi även vara behjälpliga med att föreslå tekniska lösningar som ökar fastighetens värde och sänker drift- & underhållskostnaderna!

Våra besiktningar kan även verka som underlag inför en fastighetstransaktion vid köp eller försäljning av större fastighetsbestånd.

Nyckelord: Certifierade besiktningsmän, systematiskt arbetssätt, grundläggande & informativ rapportstruktur för beslutsunderlag, skanningsteknik för modellering av ytor, volymer & lägespositioner, anpassade åtgärdsförslag, effektivisering.

Särskild besiktning

En särskild besiktning tillämpas i samband med att en okulär besiktningstyp med tillhörande omfattning, önskas att utökas i omfattning. Detta med olika typer av mätningar / provningar / analyser som är fukt-, energi-, konstruktion- & miljörelaterade.

Huvudsakligen tillämpas den särskilda besiktningen i samband med:

  • Överlåtelsebesiktningar.
  • Teknisk besiktning med upprättande av underhållsplan
  • Statusbesiktningar med avseende på konstruktionsdeformationer.

Ta gärna del av vår vägledning till höger, som beskriver hur respektive besiktningstyp med tillhörande besiktningsplan kan byggas upp och vilka ingående mätningar, provningar och/eller analyser som kan ingå i uppdraget.

Nyckelord: Systematiskt arbetssätt, flygburen inspektion, snabb rapportering, kalibrerade mätinstrument

Flygburen Inspektion

Att inspektera svåråtkomliga eller rent utav farliga områden, så som branta yttertak, elektriska ställverk eller vindkraftverk ställer stora krav på vår utrustning. Med hjälp av våra multikoptrar kan vi ta fram samma kvalitativa underlag som genom konventionella metoder, men på en bråkdel av tiden!

Resultatet kommuniceras på plats och via en genererad rapport från den rådata som drönaren insamlat samt den kunskap som appliceras från drönarpiloten.

Nyckelord: beröringsfri inspektionsmetod, termografisk / radiometrisk analys, kostnadseffektivt, anpassad rapportstruktur, snabb rapportering.

När ger en besiktning avkastning?

Tekniskt, Ekonomiskt & Juridiskt

Efter utförd besiktning är vår ambition att du som beställare skall få en vidare vägledning på er frågeställning med avseende på faktorer som berör teknik, ekonomi & juridik.

Vilken typ av besiktning?

Inom befintliga fastigheter

Se nedanstående vägledning, där vi beskriver hur besiktningstyperna utförs och vilka ingående mätningar, provningar och/eller analyser som kan ingå.

Kontrollera svåråtkomliga byggnadsdelar

Inspektion med UAS (drönare)

Med våra drönare med lämpligt utvalda sensorer efter besiktningstypen, kan vi med effektiva medel, inventera er byggnad eller ert fastighetsbestånd.

Ta gärna kontakt med oss.

08-528 00 143

info@diagona.se