Inspektion med UAS

  Med våra multikoptrar kan vi inspektera olika objekt ur fågelperspektiv. På detta sätt kan vi genomföra en inspektion som annars skulle kunna utgöra en fara för enskild individ. Dessutom ser vi från fältstudier och referensobjekt att konsultarvodet, beroende på objektets storlek, kan halveras i jämförelse till traditionella inspektionsmetoder.

  Vad inspekterar vi med drönare?
  Våra huvudsakliga inspektionsområden är byggnader, fjärrvärmeledningar och elanläggningar. Vi kan till exempel utföra en termografering av din byggnad och samtidigt leta efter synliga brister med en vanligt RGB-sensor.

  Hur går vi då tillväga för att utföra inspektionen praktiskt?
  Inför varje uppdrag går vi genom objektets förutsättningar samt omgivande faktorer som påverkar den flygburna inspektionen. Genom snabba överflygningar skapar vi oss en detaljerad uppfattning om ert objekt och dess driftförhållanden. Vi kan också fokusera på objektet genom att manövrera manuellt och komma så nära objektet som inspektionen kräver. Allt material spelas in och sparas för att kunna återbesökas och redigeras i enlighet med projektets specifikationer.

  Vi innehar tillstånd för kommersiell flygburen inspektion från Länsstyrelsen och följer där tillhörande villkor i samband uppdrag. Ta del av nedanstående dokument som beskriver uppdraget för genomförd flygburen termografering av en befintlig byggnad.

Tjänster med UAS

  Inspektion byggnad/fastighet
 • Snödjup och skyddsanordningar på tak
 • Infiltrerad nederbörd på tak, genom att kontrollera otätheter i takets ytskikt
 • Byggnadstekniska avvikelser i fasad beträffande ytskikt, balkonger och fönster

 • Inspektion vindkraftsanläggningar
 • Statuskontroll av elektriska och mekaniska komponenter
 • Okulär inspektion och fotodokumentation av yttre delar

 • Inspektion elanläggningar & järnväg
 • Statuskontroll av spårvärmare
 • Statuskontroll av kraftledningar och ställverk

 • Inspektion solcellsanläggningar
 • Statuskontroll och lokalisering av potentiella defekter hos solceller & moduler

 • Inspektion byggarbetsplats
 • Högkvalitativ dokumentation/kvalitetssäkring utan att vara på plats

Du kan räkna med:

 • Projektanpassade lösningar
 • Tydliga resultat
 • Kostnadseffektiva inspektionsmetoder
 • Snabb rapportering

Kontakta mig för beställningar, frågor eller referensobjekt rörande inspektion med UAS!

VICTOR PETERSON
070 398 48 43
vp@diagona.se