Vi utför mångfacetterade inspektioner & besiktningsuppdrag med fasta priser från 2200:- (SEK)
  Vi anpassar våra rapporter och vårt arbetssätt efter dina önskemål och har som mål att rapportera redan på plats.

Diagona Inspektion

  Vi är en aktör som erbjuder konsulterande tjänster mot privatpersoner och företag inom bygg- & fastighetssektorn. Vår roll som inspektör är bred men samtidigt central kring de affärsområden vi är verksamma inom, vilka är energi, fukt & miljö.

  Vi tillämpar våra affärsområden inom nyproduktion samt vid till- & ombyggnationer av byggnader & fastigheter. Och är verksamma inom projekterings-, produktions- och förvaltningsskeden.

  Vi verkar i syfte till att skapa tydliga förutsättningar för effektiva & kvalitetsmässiga arbetsprocesser samt beslut inom bygg- & fastighetssektorn, med avseende på våra affärsområden.

Våra tjänster

  Vi har den kunskap, erfarenhet och de redskap som krävs för att göra högkvalificerade statusbedömningar av byggnader och/eller fastigheter. Vare sig det rör sig om fuktskador, vattenläckor, termiska otäther, bristfällig isolering, konstruktionsfel, ventilationsproblem, dålig klimatkomfort med mera, så utreder vi orsaken och angriper roten till problemet. Vi upprättar åtgärdsplaner och erbjuder dessutom rådgivning/konsultation i avhjälpningsskedet, där vi bistår er som ett projektstöd.

  Som projektstöd erbjuder vi konsultation där vi modellerar och visualiserar kvalitetsmässig dokumentation. Vi kan exempelvis upprätta en CAD-ritning eller BIM-modell för ert objekt, som gör framtida bygg- och renoveringsprojekt lättare att hantera och planera. Om bristfällig underlag råder under produktionen, kompletterar vi detta genom våra metoder inom projektstöd.
  Vi hjälper också till med planering för tänkta avhjälpnings åtaganden och kan genom vårt breda kontaktnätverk leverera en fullständig avhjälpningsåtgärd.

  Att inspektera svåråtkomliga eller rent utav farliga områden, så som branta yttertak, elektriska ställverk eller vindkraftverk ställer stora krav på vår utrustning. Med hjälp av våra multikoptrar kan vi ta fram samma kvalitativa underlag som genom konventionella metoder, men på en bråkdel av tiden!

  I spalten till höger kan du klicka dig fram och läsa mer om vilka metoder & verktyg vi använder och när de tillämpas. Har du några frågor, kontakta oss!

Hitta rätt!

  Helst av allt vill vi öppna en dialog med dig för att se hur vi kan ta oss an dina specifika frågeställningar. Vi värdesätter personlig kontakt framför allt annat och jobbar aktivt för att upprätthålla din belåtenhet. Telefonnummret hittar du till höger i det röda området (eller längre ner om du besöker oss från en mobil enhet).

  Här under hittar du ett produktblad i PDF-format som är tillgängligt för nedladdning!

Läs vidare


Skicka ett meddelande.


Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Du kan räkna med:

 • Systematiskt arbetssätt
 • Projektanpassade lösningar
 • Tydliga resultat
 • Snabb rapportering
 • Utmärkt kundkontakt

Kontakta mig för beställningar eller frågor!

VICTOR PETERSON
070 398 48 43
vp@diagona.se
 
diagona-inspektion-presentation-och-produktblad-provtryck
diagona-inspektion-presentation-och-produktblad-provtryck2
diagona-inspektion-presentation-och-produktblad-provtryck3
diagona-inspektion-presentation-och-produktblad-provtryck4
Framsida inspektion

Produktkatalog

  MARKBUNDEN INSPEKTION
  Driftsäker BYGGNAD & FASTIGHET med risk- & statuskontroll.

  Termografering bygg
 • Lokalisera dolt förslutna vattenledningar (VS) i konstruktioner och utreda dess status
 • Detektera termiska bryggor för att därefter påvisa konstruktionsfel & brister
 • Upptäcka och påvisa fukt i konstruktionsdetaljer
 • Uppföljning och kontroll av luftbehandlingssystem som värmer och kyler luft. (HVAC)
 • Termografering EL
 • Statuskontroll och driftoptimering av solcellsanläggningen
 • Sned- & överbelastningar i elanläggningar, elcentraler
 • Mekaniska processer

 • Fukt- & Vattenskador
 • Fukthalts kontroller i samband med leveranser av byggnadsmaterial och prefabricerade byggnadselement
 • Dataloggning där vi fjärrstyr och följer upp angivna parametrar såsom fukt, temperatur & tryck.
 • Fuktmätning i nyproducerad betong enligt RBK-manual (Råd från AMA hus)
 • Skadeutredning där grundorsaken definieras, där all nödvändig data analyseras och dokumenteras för ett tänkt försäkringssyfte
 • Bygga F

 • Energieffektivitet bygg
 • Klimat- & täthetskontroll byggarbetsplats
 • Täthetsprovning / Läckagesökning med blower door i enlighet med Bygga L och standarden EN 138 29
 • Visualisera energiförluster i form av luftläckage och bristfällig isolering
 • Bygga L
  LUFTBUREN INSPEKTION
  Driftsäker BYGGNAD, FASTIGHET & ANLÄGGNING med risk- & statuskontroll.

  Inspektion byggnad/fastighet
  Tillsyn och kontroll av byggnad med avancerad kamerateknik på multikopter kan vi inspektera och visualisera:
 • Snödjup och skyddsanordningar på tak Infiltrerad nederbörd på tak, genom att kontrollera otätheter i takets ytskikt
 • Byggnadstekniska avvikelser i fasad beträffande ytskikt, balkonger och fönster

 • Inspektion vindkraftsanläggningar
 • Statuskontroll av elektriska och mekaniska komponenter
 • Okulär inspektion och fotodokumentation av yttre delar

 • Inspektion solcellsanläggningar
 • Statuskontroll och lokalisering av potentiella defekter hos solceller & moduler
 • Inspektion byggarbetsplats
 • Högkvalitativ dokumentation/kvalitetssäkring

 • KONSULTERING/RÅDGIVNING
  Underhållsplanering – avvikelsehantering i förvaltningsskedet

 • Upprätta eller granska befintlig underhållsplanering
 • Digitalisering / Modellering av planerad åtgärd
 • Objektspecifik och övergripande statusrapport
 • Cad/BIM stöd
 • Teknisk simulering av konstruktionstyper
 • Digitalisering av en byggnadsteknisk åtgärd
 • Ritningshantering och upprättning av ritningsunderlag och bygghandlingar.
 • Laserskanning med modellering för bygghandlingar